ความรู้ประกันภัยรถยนต์
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ความรู้ประกันภัยรถยนต์

ความรู้ประกันภัยรถยนต์เบื้องต้น

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

          การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นการประกันภัยโดยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์  ผู้ครอบครองรถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมาย แต่อย่างใด แบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ประเภท คือ

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

          ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด โดยจะมีความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันในหลายๆ ด้านด้วยกัน โดยจะให้ความรับผิดชอบคุ้มครองค่าสินไหมแก่บุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือ เกิดการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก โดยที่ ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะแบ่งเป็นความคุ้มครองในหลายๆ ด้าน ดังนี้

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

          -  การประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ จะคุ้มครองความรับผิด และความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากระหว่างการใช้หรือขับขี่ของบุคคลใดก็ตาม ที่ใช้ขับขี่โดยได้รับความยินยอมยอมจากผู้อาประกันภัย ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อยกเว้น ที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย 

          -  การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่ระบุชื่อใน กรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ แต่ถ้าไม่ใช้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าร่วมรับผิดชอบต่อ ความเสียหายส่วนแรก ด้วยผู้เอาประกันภัย สามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ที่ได้รับความคุ้มครองได้ถึง 2 คน แต่จะระบุคนเดียวก็ได้

          ในกรณีที่ระบุ 2 คนนั้น การคิดคำนวณเบี้ยประกันภัย จะใช้ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นฐานในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งปัจจัยที่ใช้เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงสำหรับการประกันภัยระบุชื่อผู้ขับขี่ เพิ่มเติมจาก

การประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เป็น 4 ช่วงอายุ ดังนี้

          1. อายุ  18 - 24 ปี  ส่วนลด 5%

          2. อายุ   25 - 35 ปี  ส่วนลด 10%

          3. อายุ   36 - 50 ปี ส่วนลด 15%

          4. อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป ส่วนลด 20%

 

กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 1 ให้ความคุ้มครอง คือ

          -  คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัยด้วย

          -  คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

          -  คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

          -  คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

          -  ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลและ การ                 ประกันผู้ขับขี่

 

ความคุ้มครองต่างๆ สำหรับประกันภัยรถยนต์

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

          บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสีย  หรือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในนามผู้เอาประกันภัย ดังนี้

          1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย  บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหม     ทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทต่อคนจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคนที่ระบุไว้ในตาราง และความรับผิดของบริษัทต่อครั้ง ในกรณีมากกว่าหนึ่งคนจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตาราง

          1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง

2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

          2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์  เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ 

          2.2 ความเสียหายส่วนแรก เงื่อนไขของผู้เอาประกันภัยจะเข้าร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ สำหรับกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย 

          2.3 รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ เกิดไฟไหม้ หรือสูญหายไป ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง 

          ความสูญหายในที่นี้ให้หมายความรวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่เป็นผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำเช่นว่านั้น

          ไฟไหม้  ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่น

3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (อนุสัญญา)

          3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บที่ได้รับเป็นผลให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง

          3.2 ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของบุคคลที่อยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บเป็นผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ ในตาราง

          3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่  บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่ระบุไว้ในตารางเกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา  การประกันตัวบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการโดยไม่ชักช้า ในวงเงินไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
 

1. กรมธรรม์ประเภท 1   ให้ความคุ้มครองมากที่สุด คือ

          1.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

          1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

          1.3 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 

          1.4 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 

กรมธรรม์ประเภท 5 แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

ประกันภัยประเภทแบบ 2+

          -  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

          -  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

          -  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

          -  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
 

ประกันภัยประเภทแบบ 3+

          -  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

          -  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

          -  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
 

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง

          2.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

          2.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

          2.3 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 

กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

          3.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

          3.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 

กรรมธรรม์ระเภท 4 ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

          4.1 รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

          ให้ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์ และทรัพย์สินของคู่กรณี โดยไม่เกี่ยงว่าใครเป็นผู้ผิด แต่ผู้เอาประกันภัยต้องมีคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น  ประกันชั้น 3  จะไม่ให้ความคุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วมอุทกภัย

ความรับผิดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกดังนี้

          -  คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย

          -  คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

          -  ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการ  

          -  ประกันผู้ขับขี่

 

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.)

           กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) ให้ความคุ้มครองคนที่ประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย  อนามัย รวมไปถึงทายาทผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต  หากไม่ทำจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท